Monday, November 15, 2010

SENARAI NAMA PARA SYUHADA’ PERANG UHUD

Mohon kita semua kembali merapatkan SilaturRAHIM kita dengan syuhada’ Uhud. Kita sebutkan nama-nama mereka satu persatu dan kita bacakan Al Fatihah buat mereka bagi mengembalikan ikatan SilaturRAHIM kita dengan mereka. Dengan darah-darah mereka yang suci, ALLAH menghidupkan kembali jiwa agama di dalam hati-hati kita yang telah mati akibat dosa-dosa kita di masa lalu.

1. Hamzah bin Abdul Muththalib bin Hasyim

2. Abdullah bin Jahsyi

3. Mus’ab bin ‘Umair

4. Shammas bin ‘Utsman

5. ‘Amru bin Mu’adz bin An-Nu’man

6. Al-Harits bin Anas bin Rafi’

7. ‘Imarah bin Ziad

8. Salamah bin Tsabit bin Wahsyi

9. ‘Amru bin Tsabit bin Wahsyi

10. Tsabit bin Wahsyi

11. Rifa’ah bin Wahsyi

12. Husail bin Jabir (Bapa kandung Huzaifah Al-Yaman)

13. Saifi bin Qaizhi

14. Habbab bin Qaizhi

15. ‘Abbad bin Sahli

16. Al-Harits bin Ans bin Mu’adz

17. Iyas bin Aus

18. ‘Ubaid bin At-Taihan

19. Habib bin Yazid bin Taimi

20. Yazid bin Hathib bin Umaiyah bin Rafi’

21. Abu Sufian bin Al-Harits bin Qais bin Zaid

22. Hanzalah bin Abu ‘Amir (Syahid yang dimandikan oleh Malaikat)

23. Unais bin Qatadah

24. Abu Habbah bin ‘Umar bin Tsabit

25. ‘Abdullah bin Jabair bin An-Nu’man (Ketua Batalion Pemanah)

26. Abu Sa’ad Khaitsamah bin Khaitsamah

27. ‘Abdullah bin Salamah

28. Subai’ bin Hathib bin Al-Harits

29. ‘Amru bin Qais

30. Qais bin ‘Amru bin Qais

31. Tsabit bin ‘Amru bin Zaid

32. ‘Amir bin Mukhallid

33. Abu Hurairah bin Al-Harits bin ‘Alqamah bin ‘Amru

34. ‘Amru bin Muthraf ‘Alqamah bin ‘Amru

35. ‘Aus bin Tsabit bin Al-Mudzir (Adik-beradik Hussan bin Tsabit)

36. Anas bin An-Nadhri (Bapa saudara Anas bin Malik, Khadam Nabi saw)

37. Qais bin Mukhallid

38. Kaisan (Hamba kepada Bani An-Najjar)

39. Salim bin Al-Harits

40. Nu’man bin ‘Abdu ‘Amru

41. Kharijah bin Zaid bin Abu Zuhair

42. Saad bin Ar-Rabi’ bin ‘Amru bin Abu Zuhair

43. Aus bin Al-Arqam

44. Malik bin Sinan dari Bani Khadrah (Bapa kandung Abu Sa’id Al-Khudri)

45. Sa’id bin Suwaid

46. ‘Utbah bin Rabi’

47. Tsa’labah bin Sa’ad bin Malik

48. Saqaf bin Farwah bin Al-Budai

49. ‘Abdullah bin ‘Amru bin Wahab

50. Dhamrah (Halif bagi Bani Tharif)

51. Naufal bin ‘Abdullah

52. ‘Abbas bin ‘Ubadah

53. Nu’man bin Malik bin Tsa’labah

54. Al-Mujdar bin Ziad Dikebumikan dalam satu kubur

55. ‘Ubadah bin Al-Hashas

56. Rifa’ah bin ‘Amru

57. ‘Abdullah bin ‘Amru (dari Bani Haram) Dikebumikan dalam satu kubur

58. ‘Amru bin Al-Jamuh (dari Bani Haram)

59. Khallad bin ‘Amru bin Al-Jamuh

60. Abu Aiman, Maula ‘Amru bin Al-Jamuh

61. Salim bin ‘Amru bin Hadidah

62. Antarah (Maula Salim)

63. Sahal bin Qais bin Abu Ka’ab

64. Dzakwan bin ‘Abdu Qais

65.’Ubaid bin Al-Mu’alla

66. Malik bin Tumailah

67. Harits bin ‘Udai bin Khursyah

68. Malik bin Iyas

69. Iyas bin Udai

70. ‘Amru bin Iyas

Al-Fatihah. Moga Ruh-ruh mereka yang suci terus bersemarak di hati kita.

Selawat

No comments: